Tiêu chuẩn 80 Plus có còn phù hợp với các PSU hiện đại? Tiêu chuẩn thay thế mới là gì?

03:21 - 01/12/2020